Johtaminen ja organisaation kehittäminen

Oheiset valmennukset tukevat johtamista ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä. Valmennukset perustuvat yhteiseen kehittämiseen, ne ovat toiminnallisia, vuorovaikutteisia ja antavat välineitä kehittämiseen ja oppimisen tukemiseen myös koulutuspäivien ulkopuolella.

Edukata® – palvelumuotoilun menetelmät koulun toimintakulttuurin kehittämisen välineenä – johtoryhmävalmennus

Koulun kehittämisessä vastaukset tulevaisuuden tuomiin haasteisiin ja tämän päivän muutoksiin eivät löydy vanhoista tavoista suunnitella, opettaa ja oppia. Tarvitsemme rohkeita kokeiluja, uusia yhteisöllisiä ja osallistavia suunnittelumalleja ja aitoa tarttumista siihen tulevaisuuteen, johon me nyt kasvatamme oppilaitamme. Tässä työssä on avainasemassa koulun pedagoginen johtaminen.

 

Edukata®– Palvelumuotoilun menetelmät lukion toimintakulttuurin kehittämisen välineenä -koulutus on suunnattu rehtoreille kehittäjätiimeineen. Se tukee  opetussuunnitelman mukaisen yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittämistä, edistää kehittämis- ja kokeilukulttuuria sekä tukee oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämistä.  Koulutuksessa käytettävä Edukata-palvelumuotoilumalli on menestyksekkäästi muuttanut tuhansien koulujen, opettajien ja oppilaiden toimintaa Suomessa ja Euroopassa.

Koulutuksen tavoite ja sisällöt

Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa muotoilun menetelmin: käyttäjälähtöisesti, yhdessä ideoiden ja innovoiden, ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti.

 

Hyöty osallistujalle

Koulutus auttaa koulun rehtoreita ja johtoryhmän tai kehittäjätiimin jäseniä analysoimaan koulunsa nykytilaa ja sen pohjalta kehittämään koulunsa pedagogiikkaa, yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä oppimisympäristöjä palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen.

 

 • Tukee koulun muutosjohtamista ja jaetun johtajuuden toteuttamista.
 • Kehittää koko kouluyhteisön toimintatapoja oppivaksi yhteisöksi.
 • Koulujen johtoryhmät saavat konkreettisia välineitä oman koulunsa nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen.
 • Koulujen johtajat perehtyvät osallistavan suunnittelun menetelmiin, jotka mahdollistavat koulun ja sen toimintakulttuurin pitkäjänteisen kehittämisen koko työyhteisön voimin. Opittua sovelletaan ja viedään käytäntöön välitehtävien avulla. 
 • Kasvattaa koulun yhteisöllistä hyvinvointia.
 • Antaa osallistujille käyttöönsä konkreettisia Edukata-palvelumuotoilumallin mukaisia osallistavan johtamisen välineitä kehittämisen tueksi jatkoon.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu viidestä lähipäivästä sekä lähipäivien välissä toteutettavista arkeen vietävistä tehtävistä, jotka osallistavat koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen äärelle. Koulu saa myös tiiviin mentorointituen koko koulutuksen ajaksi. Lisäksi koulutuspäivissä on vierailevia asiantuntijoita innostamassa ja herättelemässä ajattelua. 

 

Koulutuksen kesto on noin yksi kalenterivuosi. 

Koulutus voidaan toteuttaa myös useamman koulun johtoryhmien kesken, jolloin oppimisesta tulee entistä laadukkaampaa. Kysy tarjous kuntasi kouluille!

Kouluttajat

Katri Lehtovaara, Tarmo Toikkanen, Pauliina Wahlstein

EDUKATA – Osallistavat muotoilun menetelmät lukion toimintakulttuurin kehittämisen välineenä 2023

MAKSUTON TÄYDENNYSKOULUTUS LUKION REHTOREILLE JA JOHDOLLE alkaa tammikuussa 2023 – HAKU KOULUTUKSEEN KÄYNNISSÄ!

Edukata on koko kouluyhteisölle tarkoitettu prosessi, työpaja, joka tuo tulevaisuuden skenaariot koulujen nykykäytäntöihin. Edukata-toimintamallin on kehittänyt Aalto-yliopiston Medialaboratorion Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä. Mallia on kehitetty useiden yliopistojen yhteistyössä osana eurooppalaista tutkimushanketta, ja sitä on käytetty menestyksekkäästi tuhansien koulujen toiminnan uudistamisessa. Kouluttajat ovat sertifioituja Edukata-fasilitaattoreita.
Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakennusaineet  -työyhteisövalmennus

Toimintakulttuuri rakentuu yhteisössä vallitsevista käytännöistä, ja se tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa. Opetussuunnitelman mukaan toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtia ovat muun muassa oppivan yhteisön käytänteet, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvointi. 

 

Hyvä toimintakulttuuri rakentuu avoimelle ja arvostavalle kohtaamiselle ja dialogille sekä luo myönteistä asennetta.  Se innostaa jatkuvaan oppimiseen koko yhteisön kesken vahvistaen sen jäsenten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Toimintakulttuurin kehittämisen keskiössä on oppilas ja tämän kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. 

 

Kesto ja kohderyhmä

Yksi päivä, jossa mukana oppilaitoksen koko henkilökunta. Sopii erinomaisesti esimerkiksi veso-päiväksi.

 

Sisältö ja hyöty osallistujalle

Oppilaitos saa välineitä toimintakulttuurin kehittämiseen. Käymme läpi keskeisiä toimintakulttuurin rakennusaineita ja oppivan yhteisön perusteita. Päivän aikana tarkastellaan oman yhteisön olemassa olevia rakenteita, toimintatapoja ja vahvuuksia. Näiden tunnistaminen on tärkeää, jotta toimintaa voi jatkossa kehittää ja arvioida. 

 

Koulutus on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Osallistujat pääsevät työskentelemään ja keskustelemaan ryhmissä, soveltamaan tietoa ja menetelmiä sekä ideoimaan ja innovoimaan uutta. Keskiössä ovat käyttäjälähtöisyys, työyhteisön jäsenten osallisuus, yhteissuunnittelu, oppivan yhteisön kehittyminen, ratkaisukeskeisyys, ilo, innostus ja luovuus. Yhteiskehittämisen mallit tulevat tutuiksi jatkoa varten.

Ota yhteyttä ja räätälöidään teidän yhteisöllenne sopiva kokonaisuus, joka vastaa juuri teidän tarpeisiinne ja tavoitteisiinne!

Kouluyhteisön hyvinvointi -työyhteisövalmennus

Kouluyhteisön hyvinvointi on edellytys kaikelle oppimiselle ja kehittymiselle. Oppimisen ja luovuuden kannalta on erittäin keskeistä, millaista tunneilmastoa johdamme ja viljelemme. Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen kuuluvat myös uuden opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.

 

Myönteiset tunteet tukevat oppimista, auttavat ajattelemaan laajemmin sekä näkemään mahdollisuuksia ja kokonaisuuksia. Arvostavan vuorovaikutuksen toimintakulttuuri edistää myönteisten tunteiden läsnäoloa ja päinvastoin. Siksi tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä  tietoisuus vahvuuksista ja niitä vahvistavista keinoista ovat avainasemassa, jotta yhteisön jäsenet oppivat ja voivat hyvin. 

 

Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys sille, että myös oppilaat ja opiskelijat voivat hyvin. Hyvinvointi leviää käytänteitä jokaiseen yhteisön oppimistilanteeseen. Hyvinvointitaidot ovat taitoja, joita voidaan myös opettaa ja jatkuvasti oppia lisää. 

 

Sisältö ja hyöty osallistujalle

Osallistujat saavat käsityksen hyvinvointia vahvistavista tekijöistä niin henkilökohtaisesti kuin työyhteisössä sekä positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä opetuksessa.

 

Koulutuspäivän teemat:

 • Myötätuntoisen ja oppivan kulttuurin rakennusaineet
 • Vahvuudet minussa ja meissä: myönteisen vahvuuspohjaisen kulttuurin rakentaminen ja vahvistaminen
 • Mitä ovat tunnetaidot ja miksi niitä kannattaa harjoitella? 
 • Myönteisten tunteiden merkitys ja niiden tietoinen vahvistaminen
 • Arvostavan vuorovaikutuksen ainekset

 

Koulutuspäivä koostuu tieto-osuuksista sekä valmennuksellisista osioista. Osallistujat työskentelevät sekä yksin että ryhmissä. Tärkeää on oma henkilökohtainen prosessointi koko päivän ajan.

 

Koulutuksen kesto ja kohderyhmä

Aloituskerta puolikas tai kokonainen päivä, jossa mukana oppilaitoksen henkilökunta. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus!

Ota yhteyttä, jotta voimme jutella lisää teidän tarpeistanne ja tavoitteistanne!

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4