Hyvä, paha muutos

Organisaatiomuutokset herättävät paljon tunteita. Jo muutos sanana saa meissä paljon aikaan: osa kauhistelee, osa vastustaa, osa pelkää. Osa taas on innoissaan ja näkee muutoksessa mahdollisuuden. Samalla tiedämme, että yksikään organisaatio ei pärjää ilman muutosta: kehitys kehittyy ja vauhdissa on pysyttävä mukana, kun vanhat ratkaisut eivät enää päde ja riitä vastaamaan uusiin tarpeisiin.

Varsin usein muutokset koetaan ylhäältä päin annetuiksi, isoiksi kokonaisuuksiksi, joihin ei itse voi vaikuttaa. On luonnollista, että muutos herättää tällöin pelkoa ja epävarmuutta ja siten vastustusta. Muutosvastarinta on hyvä keino puolustautua.

Entäpä jos näkisimmekin muutokset keinona oppia, kehittyä ja siten mahdollisuutena tehdä työstämme entistä parempaa? Muutos olisikin meille tapa menestyä ja pysyä elossa.  Minkälaisin keinoin ja asentein muutos pitää tällöin kohdata?

Ei ylhäältä annettuna vaan alhaalta päin muotoiltuna

Me Edukata-kouluttajat olemme kouluttaneet syksyn ajan koulujen johtoryhmiä ja auttaneet kouluja ymmärtämään ja hakemaan koulujen muutostavoitteita. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, johon osallistuu 15 koulua ympäri Suomen. Täydennyskoulutus auttaa koulun rehtoreita ja johtoryhmän jäseniä analysoimaan koulunsa nykytilaa ja sen pohjalta kehittämään koulunsa pedagogiikkaa, toimintakulttuuria sekä oppimisympäristöjä.

Koulutuksen lähtökohtana on, että koulut hakevat muutostavoitteita tai ratkaisuja jo haettuihin tavoitteisiin yhdessä koulun henkilökunnan, opettajien ja oppilaiden kanssa osallistavan yhteissuunnittelun mahdollistavan Edukata-menetelmän avulla. Tulevaisuuden muutostarpeita visioidaan innostavilla skenaarioilla, niitä rikastetaan koko yhteisön voimin ja lopulta viedään käytäntöön kokeiltaviksi. Muutostavoite ei näin ole vain ylhäältä annettu ja määrätty, vaan tarpeet siihen nousevat niiltä, joita muutos ensi sijassa koskee.

Käyttäjän tarpeet lähtökohtana

Jotta varmistamme parhaan mahdollisen ymmärryksen muutostarpeista, on tärkeää myös ymmärtää käyttäjän, eli koulussa oppilaan, tarpeet.  Koulutuksessamme rehtorit ja muut johtoryhmän jäsenet ovatkin saaneet tehtäväksi kulkea kahden päivän ajan oppilaan mukana koko päivän ja osallistua oppilaan roolissa oppitunneille ja tehdä myös kaikki siellä vaaditut tehtävät. Ymmärrystä on haettu myös opettajakunnalta, joka on vastannut koulun yleistä tilannetta kartoittavaan kyselyyn. Varjostuksen, kyselyjen ja haastattelujen avulla  saamme vastauksia myös sellaisiin kysymyksiin, joita emme yksin olisi edes osanneet kysyä.

Kokeillen kehittäminen

Kun muutostavoitteet on muotoiltu koko yhteisön voimin, ne muokataan kokeiltavaan muotoon. Olennaista on ymmärtää, että kokeilu ei ole laajamittainen projekti, jonka lopputulos tiedetään etukäteen, vaan se on lyhytkestoinen ja ketterä ja jonka lopputulos ei ole ennalta tiedossa. Kokeilun tärkein arvo onkin siinä, että se tuo meille lisää tietoa siitä, mikä asia ideassa toimii ja mikä vaatii vielä hiontaa. Kokeilut kehittyvät syklisesti, niiden sisältö muuttuu matkan varrella, osa asioista säilytetään, osa jätetään pois. Kokeilut ovat ennen kaikkea oppimisen paikkoja: kokeilun jälkeen on reflektoitava kaikkien siihen osallistuneiden kanssa kokeilusta saatuja kokemuksia ja oppeja.

Keskeistä on myös se, että muutostavoite ei ole vain ylhäältä annettu iso pakollinen tavoite, vaan se on muotoiltu yhdessä kouluyhteisön kanssa. Osallistamalla koko yhteisö tavoitteen määrittelemiseen ja toteuttamiseen varmistaa sen, että jokaisen asiantuntijuus tulee hyödynnettyä, oppimisesta tulee yhteisön voimavara eikä kukaan tunne itseään ulkopuoliseksi. Tavoitteen saavuttaminen ja matka sitä kohti on jo itsessään arvokas oppimisen prosessi. Toiseksi asettuminen toisen asemaan, koulutuksessamme oppilaan asemaan, tuo meille empaattista ymmärrystä siitä, mitä tarpeita kullakin on. Pelottava muutos kääntyy yhteiseksi oppimiseksi, jonka kautta olemme lisänneet ymmärrystä niin toisista kuin myös itsestämme.

Lue seuraavasta blogistani siitä, mikä merkitys on dialogilla ja mindsetilla organisaation oppimiskulttuurin kehittymisen kannalta.