Hyvinvoivassa koulussa hyvinvointi toteutuu jokaisella tasolla, oppilaan, opettajan ja koulun johdon.

Schoolday Designer syntyi halusta tehdä ja nähdä toisin. Uskomme, että jokaiselle koululla ja työpaikalla on mahdollisuus tehdä asiat entistä paremmin, iloisemmin ja hauskemmin. Samalla työn tekemisestä tulee merkityksellisem-pää ja tehokkaampaa.

Muuttuvien toiminta- ja työtapojen kanssa pärjääminen edellyttää jatkuvan oppimisen asennetta. Kun kehitetään uutta, opitaan uutta ja päinvastoin. Oppiminen on jatkuvaa työn ohessa oppimista eikä pelkästään irrallisissa koulutuspäivissä käymistä. Kuten Leenamaija Otala (2018) toteaa, koulut ja työpaikat ovat uudenlaisen oppimishaasteen edessä: “Työpaikkojen pitää saada kaikki mukaan miettimään tulevaisuutta ja oman toiminnan haasteita. Silloin työntekijät osaavat myös miettiä oman työnsä mahdollisia muutoksia ja hakea sellaista tietoa, jota he tarvitsevat muutoksessa ja muuttuneessa tilanteessa.”

Hyvinvoivissa yhteisöissä vallitsee positiivinen oppimiskulttuuri, jota kuvaa luottamus, turvallisuus ja sallivuus sekä jatkuva kehittämisen meininki.

Oppivan organisaation tekeminen perustuu hyvään vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja jatkuvaan tiedon jakamiseen. Tällaisissa yhteisöissä on myös tilaa erehtyä ja epäonnistua ja uskalletaan liikkua mukavuusalueelta esimerkiksi kohti uusia kokeiluja.

Koulun rakenteilla ja vallitsevalla toimintakulttuurilla voidaan vaikuttaa paljon siihen, miten tiedon ja oppimisen jakamista, yhteissuunnittelua ja toisten auttamista tuetaan. Kasvun asenne on taito, jota myös organisaatiokulttuuri voi joko edistää tai tukahduttaa.

Myönteiset tunteet ovat oppimisen voimavaroja. Oppimisen ja luovuuden kannalta on erittäin keskeistä, millaista tunneilmastoa johdamme ja viljelemme.  Tarjoammeko myönteisen ja uutta synnyttävän kasvualustan vai estämmekö esimerkiksi ikävällä vuorovaikutuksella oppimisen? Myönteiset tunteet tukevat oppimista, auttavat ajattelemaan laajemmin sekä näkemään mahdollisuuksia ja kokonaisuuksia. Hyvän vuorovaikutuksen toimintakulttuuri edistää myönteisten tunteiden läsnäoloa ja päinvastoin. Siksi tunne- ja vuorovaikutustaidot ja tietoisuus niistä ovat avainasemassa, jotta koulut ja yhteisöt voivat hyvin.

Hyvinvointi syntyy yhteisöstä, jonka jäsenet kokevat työnsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja jotka saavat vaikuttaa tapaansa tehdä työtä. Siksi kehittäminen lähtee aina sekä yksilön että yhteisön tarpeista ja näkemyksistä.

Johtajalta tämä edellyttää kasvun asennetta, myönteistä suhtautumista oppimiseen sekä ymmärrystä tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksestä. Johtamisella tuetaan parhaimmillaan työntekijän onnistumista, kasvua ja hyvinvointia sekä poistetaan esteitä näiden tieltä.

* Otala, Leenamaija: Ketterä oppiminen – Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa, Kauppakamari 2018.