LOPS 2021

Koulutuksia ja valmennuksia

uudistuvan lukiokoulutuksen

tueksi.

LOPS 2021 – tukea uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen

Oheiset valmennukset tukevat uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa ja jalkauttamista. Ne antavat välineitä uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja johtamiseen. Keskiössä ovat oppivan yhteisön käytänteet, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin tukeminen. Valmennukset vahvistavat myönteistä vuorovaikutusta, mikä on kaiken oppimisen ja kehittämisen edellytys.

Kaikki koulutukset on mahdollista järjestää myös etäyhteyksin.

Yhteisopettajuus – koulutus lukion opettajille

Uudistuva lukiokoulutus asettaa uudenlaisia vaatimuksia oppimiselle ja opettajuudelle: yksin tekemisestä siirrytään kohti laaja-alaista yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. 

Yhteisopettajuus mahdollistaa ja tukee uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä, nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja siten opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Yhteisopettajuuden keinoin tuetaan myös entistä paremmin ja monipuolisemmin opiskelijoiden osallisuutta ja yksilöllisiä tarpeita.

Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, opiskelijoiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

Koulutuksen sisältö

 • Yhteisopettajuuden periaatteet ja toimintaa tukevat rakenteet
 • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
 • Erilaiset yhteisopettajuuden toteutusmallit
 • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa ja oppimisen arviointi
 • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
 • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksesta saat valmiudet lähteä toteuttamaan yhteisopettajuutta omassa työssäsi.  Saat ymmärryksen yhteisopettajuuden periaatteista, erilaisista toteutustavoista, toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Ymmärrät, miten yhteisopettajuuden avulla tuetaan niin yksilön kuin ryhmän oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteutetaan entistä laadukkaampaa opetusta. Päivän aikana suunnitellaan ohjatusti oma koulussa toteutettava yhteisopettajuuskokeilu. 

Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

 

Kysy tarjousta työyhteisöllesi tai kuntasi opettajille, jotka ovat kiinnostuneita yhteisopettajuudesta!

Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakennusaineet  -työyhteisövalmennus

Toimintakulttuuri rakentuu yhteisössä vallitsevista käytännöistä, ja se tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa. Opetussuunnitelman mukaan toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtia ovat muun muassa oppivan yhteisön käytänteet, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvointi. 

 

Hyvä toimintakulttuuri rakentuu avoimelle ja arvostavalle kohtaamiselle ja dialogille sekä luo myönteistä asennetta.  Se innostaa jatkuvaan oppimiseen koko yhteisön kesken vahvistaen sen jäsenten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Toimintakulttuurin kehittämisen keskiössä on oppilas ja tämän kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. 

 

Kesto ja kohderyhmä

Yksi päivä, jossa mukana oppilaitoksen koko henkilökunta. Sopii erinomaisesti esimerkiksi veso-päiväksi.

 

Sisältö ja hyöty osallistujalle

Oppilaitos saa välineitä toimintakulttuurin kehittämiseen. Käymme läpi keskeisiä toimintakulttuurin rakennusaineita ja oppivan yhteisön perusteita. Päivän aikana tarkastellaan oman yhteisön olemassa olevia rakenteita, toimintatapoja ja vahvuuksia. Näiden tunnistaminen on tärkeää, jotta toimintaa voi jatkossa kehittää ja arvioida. 

 

Koulutus on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Osallistujat pääsevät työskentelemään ja keskustelemaan ryhmissä, soveltamaan tietoa ja menetelmiä sekä ideoimaan ja innovoimaan uutta. Keskiössä ovat käyttäjälähtöisyys, työyhteisön jäsenten osallisuus, yhteissuunnittelu, oppivan yhteisön kehittyminen, ratkaisukeskeisyys, ilo, innostus ja luovuus. Yhteiskehittämisen mallit tulevat tutuiksi jatkoa varten.

Ota yhteyttä ja räätälöidään teidän yhteisöllenne sopiva kokonaisuus, joka vastaa juuri teidän tarpeisiinne ja tavoitteisiinne!

Edukata® – palvelumuotoilun menetelmät lukion toimintakulttuurin kehittämisen välineenä – johtoryhmävalmennus

Koulun kehittämisessä vastaukset tulevaisuuden tuomiin haasteisiin ja tämän päivän muutoksiin eivät löydy vanhoista tavoista suunnitella, opettaa ja oppia. Tarvitsemme rohkeita kokeiluja, uusia yhteisöllisiä ja osallistavia suunnittelumalleja ja aitoa tarttumista siihen tulevaisuuteen, johon me nyt kasvatamme oppilaitamme. Tässä työssä on avainasemassa koulun pedagoginen johtaminen.

 

Edukata®– Palvelumuotoilun menetelmät lukion toimintakulttuurin kehittämisen välineenä -koulutus on suunnattu rehtoreille kehittäjätiimeineen. Se tukee uuden opetussuunnitelman mukaisen yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittämistä, edistää kehittämis- ja kokeilukulttuuria sekä tukee oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämistä.  Koulutuksessa käytettävä Edukata-palvelumuotoilumalli on menestyksekkäästi muuttanut tuhansien koulujen, opettajien ja oppilaiden toimintaa Suomessa ja Euroopassa.

Koulutuksen tavoite ja sisällöt

Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa muotoilun menetelmin: käyttäjälähtöisesti, yhdessä ideoiden ja innovoiden, ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti.

 

Hyöty osallistujalle

Koulutus auttaa koulun rehtoreita ja johtoryhmän tai kehittäjätiimin jäseniä analysoimaan koulunsa nykytilaa ja sen pohjalta kehittämään koulunsa pedagogiikkaa, yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä oppimisympäristöjä palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen.

 

 • Tukee koulun muutosjohtamista ja jaetun johtajuuden toteuttamista.
 • Kehittää koko kouluyhteisön toimintatapoja oppivaksi yhteisöksi.
 • Koulujen johtoryhmät saavat konkreettisia välineitä oman koulunsa nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen.
 • Koulujen johtajat perehtyvät osallistavan suunnittelun menetelmiin, jotka mahdollistavat koulun ja sen toimintakulttuurin pitkäjänteisen kehittämisen koko työyhteisön voimin. Opittua sovelletaan ja viedään käytäntöön välitehtävien avulla. 
 • Kasvattaa koulun yhteisöllistä hyvinvointia.
 • Antaa osallistujille käyttöönsä konkreettisia Edukata-palvelumuotoilumallin mukaisia osallistavan johtamisen välineitä kehittämisen tueksi jatkoon.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu viidestä lähipäivästä sekä lähipäivien välissä toteutettavista arkeen vietävistä tehtävistä, jotka osallistavat koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen äärelle. Koulu saa myös tiiviin mentorointituen koko koulutuksen ajaksi. Lisäksi koulutuspäivissä on vierailevia asiantuntijoita innostamassa ja herättelemässä ajattelua. 

 

Koulutuksen kesto on noin yksi kalenterivuosi. 

Koulutus voidaan toteuttaa myös useamman koulun johtoryhmien kesken, jolloin oppimisesta tulee entistä laadukkaampaa. Kysy tarjous kuntasi kouluille!

Edukata on koko kouluyhteisölle tarkoitettu prosessi, työpaja, joka tuo tulevaisuuden skenaariot koulujen nykykäytäntöihin. Edukata-toimintamallin on kehittänyt Aalto-yliopiston Medialaboratorion Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä. Mallia on kehitetty useiden yliopistojen yhteistyössä osana eurooppalaista tutkimushanketta, ja sitä on käytetty menestyksekkäästi tuhansien koulujen toiminnan uudistamisessa. Kouluttajat ovat sertifioituja Edukata-fasilitaattoreita.
Ota yhteyttä, jotta voimme jutella lisää teidän tarpeistanne ja tavoitteistanne!

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4